ماده 10

معیارارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجودرهرپودمان ارزشیابی هریک ازدرس های آن پودمان برمبنای ارزیابی دانشجودرطول درس (حداکثرپنجاه درصدنمره کل)وآزمون پایانی آن درس (حداقل پنجاه درصدنمره کل)به صورت عددی بین صفر تا بیست است

تبصره1:

حداقل نمره قبولی در هر درس دوازده است

تبصره2:

غیبت غیر موجه درآزمون پایانی هردرس موجب حذف آن درس می شود ودانشجو موظف است دوباره در آن درس نام نویسی کند

ماده11:

استاد موضف است نمره نهای هر درس راحداکثرظرف مدت پانزده روز پس ازبرگزاری آزمون پودمان به مرکزمجری تسلیم کند ومرکز نیز موظف است نمره های دانشجویان را حداکثر ظرف مدت چهار هفته پس ازبرگزاری آخرین آزمون پودمان وپس از رسیدگی به اعتراض های دانشجویان به دانشگاه جامع تسلیم کند

ماده12:

درصورتی که دانشجودریک درس ازپودمان دارای نمره ناتمام باشد می تواند به طورهمزمان درپودمان دیگر نام نویسی کند مشروط براینکه طبق برنامه درسی مصوب آن درس پیش نیاز دروس پودمان انتخابی نباشددراین صورت استاد درس موظف است ظرف حداکثرهشت هفته نمره قطعی دانشجورا به طور کتبی به مرکز مجری اعلام نماید

تبصره:

منظورازنمره ناتمام عدم ارائه نمره درس از سوی استاد درس است

ماده13

چنانچه دانشجوهمه درسهای پودمان را با موفقیت بگذراند مرکز مجری موظف است گواهینامه پایان پودمان راصادرو به دانشجواعطا کند

تبصره:

ماده 14:

چنانچه دانشجو همه پودمان های دوره آموزشی پودمانی را طبق برنامه مصوب وزارت وبراساس این ائین نامه در مدت مجاز با موفقیت بگذرد پس از توفیق در آزمون چامع دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی دانش آموخته آن دوره شناخته می شود و موفق به دریافت مدرک کاردانی علمی کاربردی در رشته ذیربط میگردد

تبصره1:

نحوه برگزاری آزمون جامع براساس شیوه نامه ای است که با پیشنهاد شورای دانشگاه جامع به تصویب وزارت رسیده باشد

تبصره2:

مدرک تحصیلی کاردانی علمی کاربردی پودمانی از سوی دانشگاه جامع صادرمیشو ودر آن میانگین کل درس های گذرانده ذکرمیگردد