هزینه مربوط به این کارگاه آموزشی …………………ریال میباشدودرپایان این دوره گواهینامه آموزشی نیز اعطاخواهدشد