ماده 20

چنانچه دانشجو کلیه دروس پودمان را با موافقت گذرانده باشد مرکز مجری گواهینامه اتمام پودمان را با ذکر نام مجری ، تاریخ شروع و اتمام مدت دوره ، تعداد واحد علمی و نظری ، میانگین نمرات ، عنوان دوره و پودمان را صادر خواهد کرد .

ماده 21

برای درج تاریخ پایان پودمان در گواهینامه دانشجویی که به علت عدم کسب نمره قبولی در برخی دروس ، مجبوریه تکرار دروس شده باشند ، از آخرین تاریخ پایان دروس استفاده می شود .

ماده 22

برای آن دسته از کسانی که محتوی پودمان / پودمان های آموزشی را به طرق مختلف فرا گرفته اند ، در صورت قبولی ، این افراد موفق به کسب گواهی گذراندن پودمان / پودمان های فوق الذکر از سوی دانشگاه خواهند شد .

ماده 23

دانشجویانی که کلیه پودمان های یک دوره را طبق برنامه مصوب و بر اساس مصوبات این آیین نامه در مدت مجاز حداقل 3 سال و حداکثر 6 سال با موفقیت گذرانده باشد دانش آموخته آن دوره شناخته و مدرک کاردانی وی توسط دانشگاه جامع علمی _ کاربردی صادر می شود . در گواهینامه پایان دوره تحصیلات پودمانی معدل کل نیز صادر می شود .

ماده 24

هرگونه تخلف از این آئین نامه در شورای آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیمات متخذ لازم الاجرا است .

ماده 25

این آئین نامه در هفت فصل و 25 ماده و 9 تبصره در نوزدهمین جلسه شورای دانشگاه جامع علمی _ کاربردی مورد بررسی قرار گرفت و در تاریخ به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای کلیه دانشجویان نظام پودمانی که در دانشگاه جامع علمی _ کاربردی مشغول به تحصیل می باشند لازم الاجرا است .