مصوبات کمیته شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی به شرح ذیل می باشد :

1- در خصوص اعمال شهریه دانشجویان اخراجی و انصرافی در سامانه مقرر گردید :

الف) در خصوص دانشجویانی که ترم اول مدارک ارائه نموده اند و مراجعه بعدی نداشته اند مقرر شد مرکز نسبت به لغو ثبت نام ایشان به دلیل عدم مراجعه در سامانه سجاد اقدام نماید بدیهی است در اینصورت فاکتورهای صادره در سیستم حذف و مرکز مجاز به دریافت شهریه از دانشجو نمی باشد.

ب) در صورتی که دانشجویان نسبت به ارائه انصراف کتبی به مرکز بعد از ثبت انتخاب واحد (صرفا توسط دانشجو) اقدام نمایند:

  • در صورت ارائه انصراف قبل از مهلت حذف و اضافه ، پرداخت یک شهریه ثابت و حق نظارت مربوطه به دانشجویان تعلق می گیرد.
  • در صورت ارائه انصراف بعد از زمان حذف و اضافه کل شهریه و حق نظارت متعلقه ترم از دانشجو قایل دریافت می باشد.
  • در صورتیکه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام انصراف خود را اعلام نماید ، در صورت تسویه ترمهای قبلی شهریه ای بابت انصراف به ایشان تعلق نمی گیرد.
  • در صورت عدم مراجعه و ثبت نام دانشجو پس از یک ترم / پودمان یا بیشتر و متعاقب آن ، اعلام انصراف دانشجو ، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو اخذ می شود. بدیهی است در صورتی که دانشجو پس از خاتمه یک ترم و قبل از شروع ترم جدید انصراف خود را اعلام کند ، شهریه بابت انصراف تعلق نمی گیرد.

2- درس کارورزی و کارآموزی همانند سایر دروس طی نیمسال تحصیلی یا ترم تابستان در طول ترم به دانشجو ارائه می گردد و تا 45 روز پس از اتمام ترم جاری به دانشجو مهلت داده می شود فرم های مذکور را به مرکز تحویل نماید.

3- در خصوص محاسبه شهریه دروس معادلسازی مقرر گردید در صورتیکه تعداد واحدها بیش از 20 واحد باشد کما فی السابق شهریه به صورت 20/n محاسبه و در خصوص شرایط خاص در صورتیکه موضوع مورد تصویب و منجر به صدور رای کمیسیون موارد خاص شد شهریه معادل سازی اخذ نگردد.