مقررات و قوانین امتحانات

🔴🔴🔴مقررات و قوانین امتحانات

1- به همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون عکس دار و کارت دانشجويي در هر جلسه امتحان الزامی می باشد .

2- دانشجويان 15 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حضور داشته باشند .

ادامه مطلب …