پیام ریاست دانشگاه

 دانشگاه با پرورش نیروهای شایسته و فرهیخته از نظر اخلاقی و شخصیتی، انسان‌های خلاق و پژوهشگر از نظر علمی و تربیت نیروهای متخصص و ماهر برای مشاغل مختلف اجتماع، نقش اصلی و بی بدیلی را در رشد و توسعه جامعه برعهده دارد.

ادامه مطلب …