🔴🔴تکمیل ظرفیت تمدید شد.

🔴🔴تکمیل ظرفیت تمدید شد.

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به مرکز مراجعه نمایند.

اولویت با افرادی است که زودتر مراجعه نمایند.

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج