جدید اطلاعیه

جدید
اطلاعیه کارورزی استاد شادبخش
🔷زمان تایید نهایی و تحویل مستندات کارورزی روز پنجشنبه 24 خرداد ساعت 15 می باشد.🔴