🔴🔴🔴اطلاعیه خیلی مهم (مالی)

🔴🔴🔴اطلاعیه خیلی مهم (مالی)

🔻 کلیه دانشجویان محترم جهت بررسی امور مالی خود از روز دوشنبه 2 اردیبهشت به مدت یک هفته فرصت دارند به واحد آموزش مراجعه نمایند.

📎 ضمنا همراه داشتن برگه انتخاب واحد هفتگی + کپی فیش های پرداختی الزامی است.

🔴 مراجعه کلیه دانشجویان الزامی است و هر گونه تبعات ناشی از عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

واحد مالی

استاد مجید طارمی

🔴🔴🔴کلاسهای استاد مجید طارمی (برق صنعتی) روز جمعه ۳۰ فروردین برگزار نمی شود.

استاد زهرا گودرزی

🔴🔴🔴کلاسهای استاد زهرا گودرزی روز جمعه 98/1/30 درنوبت صبح برگزار نمی گردد.

استاد صدری

🔴🔴🔴اطلاعیه کارورزی استاد صدری
کلیه دانشجویان فوق روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت ساعت 14 در مرکز حضور داشته باشند(جهت تحویل مستندات). عدم حضور موجب حذف درس است.

آقای خان حسینی

🔴🔴🔴اطلاعیه : کلیه کلاسهای آقای خان حسینی روز جمعه مورخ 30 فروردین برگزار نمی گردد.

استاد حجرگشت

🔴🔴🔴اطلاعیه پروژه استاد حجرگشت
کلیه دانشجویان فوق روز پنجشنبه مورخ 5 اردیبهشت ساعت 16 در مرکز حضور داشته باشند. عدم حضور موجب حذف درس است.

🔴🔴🔴اطلاعیه مهم کاربینی

🔴🔴🔴اطلاعیه مهم کاربینی

به اطلاع میرساند کارگاه آموزش کاربردی قانون کار ویژه دانشجویان درس کاربینی برگزار میگردد.
حضور کلیه دانشجویان مربوطه در این کارگاه و اخذ گواهینامه دوره و ارایه آن به مدرس مربوطه الزامی است.

🔻کاردانی :
جمعه ۳۰ فروردین ساعت ۱۰ الی ۱۲

🔻کارشناسی :
جمعه ۶ اردیبهشت ساعت ۱۰ الی ۱۲

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج

استاد مولودی

🔴🔴🔴جلسه کارورزی استاد مولودی؛روزپنجشنبه 98/1/29 ساعت 12/30 برگزار می گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامیست.

اطلاعیه درس کارورزی دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات

🔴🔴🔴اطلاعیه درس کارورزی دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات
کلیه دانشجویان فوق الذکر روز پنجشنبه مورخ 29 فروردین 1398 ساعت 13 در مرکز حضور یابند. عدم حضور موجب حذف درس است.

اطلاعیه درس پروژه (پایان نامه)

🔴🔴🔴اطلاعیه درس پروژه (پایان نامه) دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات
کلیه دانشجویان فوق الذکر روز پنجشنبه مورخ 29 فروردین 1398 ساعت 12 در مرکز حضور یابند. عدم حضور موجب حذف درس است.