فرمهای کارورزی 1 و 2

فرم تاییدیه دفتر کارآفرینی

213_نمونه گزارش کارورزی

213-1- معرفی به کارورزی

213-2-هفتگی

213-3-ماهیانه

213-4-مربی

213-5-مدرس

213-6-ارزیابی نهایی

213_x_برنامه زمان بندی درس کارورزی

213_x_فرم تعیین روز و ساعت کارورزی

213_x_فرم شماره 7 کارورزی تایید همکاران

فرمهای کاربینی

212-3_ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی

212-3_گزارش کاربینی

Slide_Karbini

212-2_تعهد کاربين

فرمهای پروژه

دستورالعمل پروژه

نمونه گزارش پروژه

نمونه گزارش پروژه

دستورالعمل پروژه