درباره

دانشگاه جامع علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرج

دانشگاه جامع علمی-کاربردی  خانه کارگر واحد کرج  به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاع سطح مهارت نیروی کار کشور تاسیس شده است. آموزشهای علمی-کاربردی ، آموزش های است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء و معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و فعلیت دراوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانایی افرد را برای انجام دادن کاری که به آنها محول می شود به سطح مطلوب برساند.

استاد بهداروند

/
🔴🔴🔴دانشجویانی که با استاد بهداروند واحد درسی دارند؛ کلاس هماهنگی روز ی…

استاد ایرانمنش

/
🔴🔴🔴کلاسهای استاد ایرانمنش روزچهارشنبه 23 آبان تشکیل نمی شود.…

استادعیوضی

/
🔴🔴🔴کلاسهای استادعیوضی روزپنجشنبه 3 آبان تشکیل نمی شود.…