درباره

دانشگاه جامع علمی-کاربردی خانه کارگر واحد کرج

دانشگاه جامع علمی-کاربردی  خانه کارگر واحد کرج  به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاع سطح مهارت نیروی کار کشور تاسیس شده است. آموزشهای علمی-کاربردی ، آموزش های است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارتها، افزایش بهره وری، به هنگام کردن و ارتقاء و معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهای بارز و فعلیت دراوردن استعدادهای نهفته برای تصدی مشاغل و حرف گوناگون انجام می شود تا توانایی افرد را برای انجام دادن کاری که به آنها محول می شود به سطح مطلوب برساند.

فرمهای کارورزی

/
213-1- معرفی به کارورزی 213-2-هفتگی 213-3-ماهیانه 213-4-مربی 213-5-مدرس 213-6-ارزیابی نهایی 213_x_برنامه زمان بندی درس کارو…

استادمهرعلی

/
🔴🔴🔴دانشجویانی که کارورزی با استادمهرعلی دارند؛جهت تحویل مستندات خود روز دوشنبه 1…

استادزهراگودرزی

/
🔴🔴🔴دانشجویانی که کارورزی با استادزهراگودرزی دارند؛جلسه سوم هماهنگی روزدوشنبه 19شهریور سا…