امتحان عملی پایان ترم دروس کارگاه کامپیوتر وکارگاه لینوکس استاد شاه کرمی صرفا در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ برگزار میگردد.عدم حضور در این امتحان به منزله صفرمی باشد.