• مرکز آموزش علمی کاربردی
    واحد خانه کارگر کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی
۱ اطلاعات کارورز
۲ اطلاعات محل کارورزی
۳ جدول حضور
  • اطلاعات موردنیاز جهت ثبت در سامانه کارورزی و هماهنگی بازدید محل کارورزی

  • اطلاعات کارورز