• مرکز آموزش علمی کاربردی
    واحد خانه کارگر کرج
مرکز آموزش علمی کاربردی
دانلود فایل برنامه کلاسی
دانلود

وضعیت کلاس ها به صورت هفتگی

ردیفنام‌درسگروه درسیاستادساعت کلاسوضعیت کلاس
۱فارسیمرسده امیریس-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲گزارش نویسیمرسده امیریچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳کاربینیرسول خوشیده--
۴قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفیمحمد معافی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۵روانشناسی کارکبری معدنی پوری-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۶روانشناسی کارکبری معدنی پوری-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۷کارآفرینیامیر حسین دانش کهند-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۸برنامه سازی شی گرانیره زاغرید-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۹طراحی الگوریتم هانیره زاغرید-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۰طراحی الگوریتم هانیره زاغریس-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۱۱سیستم های خبرهنیره زاغریی-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۲هوش مصنوعینیره زاغریس-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۳برنامه سازی شی گرانیره زاغریی-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۱۴حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاریداود کشن روستاپ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۱۵حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاریداود کشن روستاپ-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۱۶کارورزی۲مهدی آرمانی مهر--
۱۷مدیریت فناوری اطلاعاتمهدی آرمانی مهرپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۸کاربرد رایانه در حسابداریمهدی آرمانی مهرچ-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۱۹کاربرد رایانه در حسابداریمهدی آرمانی مهرچ-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۲۰تجارت الکترونیکیمهدی آرمانی مهرد-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۱کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهدی آرمانی مهرپ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۲کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتمهدی آرمانی مهرپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۳مدیریت فناوری اطلاعاتمهدی آرمانی مهرد-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۴تجارت الکترونیکیمهدی آرمانی مهرد-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۵برنامه ریزی فرآیندمصطفی امجدیانی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۶سامانه مدیریت موتورمرتضی کریمی دمنهی-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۷تکنولوژی مولد قدرتمرتضی کریمی دمنهی-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸سامانه مدیریت موتورمرتضی کریمی دمنهچ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۹تکنولوژی مولد قدرتمرتضی کریمی دمنهچ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۳۰سیستم های مدیریت یکپارچه( IMS) احمد اکبریج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۳۱روش تحقیق درمدیریت کسب و کاراسماعیل امین دهقانج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۳۲ریاضیات مهندسیپروین صفریی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۳روش تحقیق درمدیریت کسب و کاراسماعیل امین دهقانج-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۳۴سیستم های مدیریت یکپارچه( IMS) رضا سلطانی نسبپ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۵کارآفرینیرضا سلطانی نسبپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۶اصول و فنون مذاکرهرضا سلطانی نسبپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۷کارآفرینیرضا سلطانی نسبپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۳۸مدیریت تولیدبهرام احمدزاده زرج آبادچ-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۳۹مدیریت تولیدبهرام احمدزاده زرج آبادس-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۴۰مدیریت تولید و عملیاتبهرام احمدزاده زرج آبادی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۱روش تحقیق درمدیریت کسب و کاراسماعیل امین دهقانج-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۴۲زنجیرهی تامینالهام قربانی توتکلهج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۳تست های غیرمخربامیر حسین رضائیج-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۴۴کارورزی۲حمیدرضا صدری--
۴۵ماشین های افزار یونیورسال۳حمیدرضا صدرید-۱۵:۰۰-۲۰:۰۰
۴۶طراحی قید و بندهاحمیدرضا صدریس-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۴۷ماشین افزار تولیدیحمیدرضا صدریس-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۸کارگاه ریخته گریامیر حسین رضائیج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۴۹آمار و احتمالات مهندسیبیژن سلیمانیج-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۵۰ریاضیات مهندسیپروین صفریج-۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۵۱ریاضیات مهندسیپروین صفریج-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۵۲فیزیک مکانیکتوحید نعمتیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۵۳تعمیر و نصب و نگهداری ماشین های افزارمهرداد عابدیانپ-۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
۵۴مهارت ها و قوانین کسب و کارنادر فریدنیای-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۵۵مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیرینادر فریدنیای-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۵۶مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیرینادر فریدنیاپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۵۷مهارت ها و قوانین کسب و کارنادر فریدنیاپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۵۸مدیریت کسب و کار و بهره ورینادر فریدنیاپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۵۹کارورزی۲علیرضا حاجی آخوندی--
۶۰اصول و مبانی تولیدعلیرضا حاجی آخوندیچ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۶۱اصول و مبانی تولیدعلیرضا حاجی آخوندیچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۶۲کارورزی۲داود خان حسینی--
۶۳فیزیک پیش دانشگاهیجمیله السادات مولای زاهدیج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۶۴مدیریت مالیحسن منصوریج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۶۵حسابداری بهای تمام شده۱حسن منصوریج-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۶۶زبان تخصصی تولیدی و صنعتیداود خان حسینیس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۶۷مدیریت مالیحسن منصوریج-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۶۸کارگاه انتقال قدرتحسنعلی صنعتیج-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۶۹مدیریت منابع انسانیحمید عنایتی امانید-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۷۰مدیریت منابع انسانیحمید عنایتی امانید-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۷۱اقتصاد خردلیلا رحمتی نژادچ-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۷۲طراحی و چیدمان فروشگاهحسین افتخاریج-۱۲:۰۰-۱۹:۰۰
۷۳حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانیداود خان حسینیج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۷۴حسابداری بهای تمام شده۲داود خان حسینیج-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۷۵اقتصاد خردلیلا رحمتی نژادی-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۷۶کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفتهداود خان حسینیج-۱۵:۰۰-۱۹:۰۰
۷۷کاربینیمحمد رضا انیسی--
۷۸نقشه کشی و اصول CADمحمد رضا انیسیی-۱۳:۰۰-۲۰:۰۰
۷۹کارگاه روشهای تولیدمحمد رضا انیسیس-۱۴:۰۰-۱۸:۰۰
۸۰کارگاه ماشین ابزارمحمد رضا انیسیپ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۸۱رسم فنی۲محمد رضا انیسیپ-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۸۲کاربینیامید محبتی مقدم--
۸۳پروژه فناوری اطلاعاتامید محبتی مقدم--
۸۴کاربینیامید محبتی مقدم--
۸۵کاربینیامید محبتی مقدم--
۸۶کاربینیامید محبتی مقدم--
۸۷پروژه فناوری اطلاعاتامید محبتی مقدمد-۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۸۸قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفیبهنام بهداروندی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۸۹اخلاق حرفه ایبهنام بهداروندد-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۹۰اصول و فنون مذاکرهبهنام بهداروندس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۹۱کارآفرینیبهنام بهداروندس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۹۲اخلاق حرفه ایبهنام بهداروندد-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۹۳پروژه(ویژه گرایش صنعتی)داود کرمی--
۹۴زبان تخصصی۲(ویژه گرایش صنعتی)داود کرمیچ-۱۸:۰۰-۱۹:۰۰
۹۵پروژه(ویژه گرایش صنعتی)داود کرمید-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۹۶پروژه(ویژه گرایش صنعتی)داود کرمیپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۹۷اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانیداود کرمیی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۹۸روانشناسی کارطاهره شرفیی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۹۹مقاومت مصالحرامین سلجوقیج-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۰۰تکنیک ها و ابزار های کارآفرینیرضا علی اصغریج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۱۰۱برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کاررضا علی اصغریج-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۱۰۲آزمایشگاه فیزیک عمومیزهرا رضاییج-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۰۳کنترل پروژهسیدداود میرحبیبیی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۰۴مدیریت ارتباط با مشترینجوا ایزدپناهد-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۰۵خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعاتنجوا ایزدپناهی-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۰۶مدیریت ارتباط با مشترینجوا ایزدپناهی-۱۴:۰۰-۱۸:۰۰
۱۰۷خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعاتنجوا ایزدپناهد-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۰۸خرید و فروش الکترونیکیحمید صادقیس-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۰۹کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانحمید صادقیپ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۱۰خرید و فروش الکترونیکیحمید صادقیس-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۱۱۱کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانحمید صادقیپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۱۲ریاضیات و کاربرد آن در حسابداریرویا رنجبرچ-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۱۱۳ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری۲رویا رنجبرچ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۱۱۴کارآفرینیرضا وظیفه دولت آبادیپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۱۵فیزیک الکتریسیته و مغناطیسزهرا رضاییپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۱۶آزمایشگاه فیزیک عمومیزهرا رضاییی-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۱۱۷مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتزهرا زمانی کازرونیج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۱۱۸فیزیک پیش دانشگاهیزهرا رضاییپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۱۹مکانیک صنعتیمصطفی کریمید-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۲۰زبان فنیمصطفی کریمید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۲۱کاربینیندا خرمندار--
۱۲۲کاربینیندا خرمندار--
۱۲۳کاربینیندا خرمندار--
۱۲۴مدیریت منابع انسانیندا خرمندارپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۲۵مهارت های ارتباطیندا خرمنداری-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۲۶آمار و کاربرد آن در کسب و کار فرزانه جلالیی-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۱۲۷روشهای آماریفرزانه جلالیپ-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۱۲۸آمار و کاربرد آن در حسابداریفرزانه جلالیپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۲۹آمار و کاربرد آن در کسب و کار فرزانه جلالیپ-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۱۳۰مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتزهرا زمانی کازرونیج-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۱۳۱مهندسی صنایعالهام قربانی توتکلهی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۳۲مقررات استاندارد و کنترل کیفیتالهام قربانی توتکلهد-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۱۳۳بانک اطلاعاتی کاربردیزهرا شجاعی رادج-۰۹:۰۰-۱۳:۰۰
۱۳۴بانک اطلاعاتی کاربردیزهرا شجاعی رادج-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۱۳۵پایگاه داده هازهرا شجاعی رادج-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۱۳۶آزمایشگاه مدار منطقیپدرام محمدزادهپ-۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
۱۳۷مدارهای الکتریکیپدرام محمدزادهپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۱۳۸حسابداری مدیریت هزینهزهرا گودرزیج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۱۳۹کارورزی۲امیر نوری ولنده--
۱۴۰کارورزی۱امیر نوری ولنده--
۱۴۱آزمایشگاه سیستم های کنترل خطیامیر نوری ولندهپ-۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
۱۴۲مدارهای مجتمع خطیامیر نوری ولندهپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۱۴۳کاربینیحسین علی پناه--
۱۴۴حسابداری شرکت های سهامیحسین علی پناهس-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۱۴۵پژوهش عملیاتی۱زینب صادقی صادق آبادیپ-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۱۴۶حسابداری مدیریت هزینهزهرا گودرزیج-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۱۴۷حسابداری مدیریتزیاالدین شهیم پرمهرج-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۱۴۸پژوهش عملیاتی۳زینب صادقی صادق آبادیپ-۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
۱۴۹پژوهش عملیاتی۲زینب صادقی صادق آبادیپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۱۵۰تحقیق در عملیاتزینب صادقی صادق آبادیپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۵۱کارگاه لینوکسمریم فیروزبختچ-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۱۵۲کارگاه کامپیوترمریم فیروزبختچ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۱۵۳اندیشه اسلامی۱عباس برغانیی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۵۴انقلاب اسلامی ایرانعباس برغانیچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۵۵مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالیفاطمه محسنی گرده کوهیس-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۵۶مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالیفاطمه محسنی گرده کوهیس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۵۷فارسیفاطمه محسنی گرده کوهید-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۱۵۸سیستم های اطلاعاتی حسابداریزیاالدین شهیم پرمهرج-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۱۵۹ورزش۱محمد مفاخرید-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۶۰تربیت بدنیمحمد مفاخریی-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۶۱تربیت بدنیمحمد مفاخرید-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۶۲تربیت بدنیمحمد مفاخریس-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۶۳ورزش۱محمد مفاخریی-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۶۴تربیت بدنیمحمد مفاخریچ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۶۵ورزش۱محمد مفاخریی-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۶۶پروژهسیاوش عبادید-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۶۷کارگاه معاینه فنی خودروسیاوش عبادیپ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۶۸تئوری تست های نهایی خودروسیاوش عبادیپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۶۹تئوری حرکت خودروسیاوش عبادیپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۷۰زبان خارجی عمومیمرضیه سادات اعتراف اسکوییچ-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۱۷۱زبان تخصصی کسب و کارمرضیه سادات اعتراف اسکویید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۷۲زبان تخصصی کسب و کارمرضیه سادات اعتراف اسکویید-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۷۳حسابداری بهای تمام شده پیشرفتهسعید اسماعیلیچ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۱۷۴دانش خانواده و جمعیتعشرت رنجبرچ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۷۵کارآفرینیحامد حجرگشتپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۷۶کارآفرینیحامد حجرگشتپ-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۱۷۷سازمان و مدیریتحامد حجرگشتپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۷۸اصول سرپرستیحامد حجرگشتچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۷۹اصول سرپرستیحامد حجرگشتپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۸۰پروژهحامد حجرگشتد-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۸۱پروژهحامد حجرگشتد-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۸۲اصول سرپرستیحامد حجرگشتی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۱۸۳پژوهش عملیاتی۱زینب صادقی صادق آبادیج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۱۸۴تحقیق در عملیاتزینب صادقی صادق آبادیج-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۱۸۵فیزیک پیش دانشگاهیسجده معارف وندج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۱۸۶فیزیک عمومیسجده معارف وندج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۸۷ریاضیات گسستهمرتضی علیشاهیس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۱۸۸ریاضی عمومیمرتضی علیشاهیی-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۱۸۹علم مواد(متالورژی)سعید طارمیج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۱۹۰کاربینیحسین افتخاری--
۱۹۱کاربینیحسین افتخاری--
۱۹۲مدارهای مخابراتیسید علی اسلامیج-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۱۹۳اصول و فنون مذاکرههادی شعبان پورپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۱۹۴کارورزی۲زهرا شجاعی راد--
۱۹۵کارورزی۲زهرا شجاعی راد--
۱۹۶الکترونیک صنعتیسید علی اسلامیج-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۱۹۷اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانیعبدالرضا رسولی رادج-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۱۹۸مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش عبدالرضا رسولی رادج-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۱۹۹حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانیزهرا مهرعلید-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۲۰۰اصول حسابداریزهرا مهرعلیچ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۰۱اصول حسابداریزهرا مهرعلیی-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۲۰۲اصول حسابداریزهرا مهرعلیی-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۰۳اصول حسابرسیزهرا مهرعلید-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۰۴حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانیزهرا مهرعلیس-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۲۰۵اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورهاالهام بنامی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۰۶الکترونیک عمومیالهام بنامی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۰۷اصول حسابرسیمریم رادفرنیاپ-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۲۰۸پروژهشاهچراغ مفتحی--
۲۰۹کارورزی۲شاهچراغ مفتحی--
۲۱۰شبکه های بی سیمامیرحسین دانشمندید-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۲۱۱کارگاه پیاده سازی شبکه های محلیامیرحسین دانشمندید-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۱۲ورزش۱سارا نوریی-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۱۳ورزش۱سارا نوریی-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۱۴تربیت بدنیسارا نورید-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۱۵تربیت بدنیسارا نوریی-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۱۶تربیت بدنیسارا نورید-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۱۷سیم کشی روشنایی فنیمهدی نصیری اوانکیچ-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۲۱۸مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش عبدالرضا رسولی رادج-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۱۹آزمایشگاه الکترونیک عمومیعسگر نصیریج-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۲۲۰تست های غیرمخربعلی رضا حیدری عبداللهیج-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۲۲۱کارگاه اصول ریخته گریعلی رضا هاشملوج-۱۵:۰۰-۱۹:۰۰
۲۲۲مبانی مدیریت سرمایه گذاریمیثم معدنی پورپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۲۲۳اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانیمیثم معدنی پوری-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۲۲۴حسابداری بهای تمام شده۲میثم معدنی پورد-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۲۲۵هیدرولیک و پنو ماتیکعلی کردیج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۲۶سیستم های کنترل خطیسید علی اسلامیپ-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۲۷مدارهای الکترونیکیسید علی اسلامیپ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۲۸کارگاه هیدرولیک و پنو ماتیکعلی کردیج-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۲۲۹مبانی الکترونیک خودرومیثم مفاخریس-۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۲۳۰کارگاه مبانی الکترونیک خودرومیثم مفاخریس-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۲۳۱مکانیک سیالاتمیثم مفاخریس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۳۲زبان تخصصیعلیرضا صادقیان مطهرج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۳۳زبان تخصصیعلیرضا صادقیان مطهرج-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۳۴دینامیک و ارتعاشاتمینا جهانمردیس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۳۵رباتیکمینا جهانمردیس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۳۶سیستم های اندازه گیریمینا جهانمردیس-۱۴:۰۰-۱۵:۰۰
۲۳۷اجزای ماشینمینا جهانمردید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۳۸طراحی اجزای ماشینمینا جهانمردید-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۳۹زبان تخصصی خودروعلیرضا صادقیان مطهرج-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۲۴۰فارسیکرم احمدوندج-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۲۴۱اندیشه اسلامی۱یوسف پیریی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۴۲کسب و کار از دیدگاه اسلاملیلا رحمتی نژادج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۴۳اقتصاد کلانلیلا رحمتی نژادج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۴۴زبان پیش دانشگاهیمرجان نوریس-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۴۵کسب و کار از دیدگاه اسلاملیلا رحمتی نژادج-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۲۴۶زبان تخصصی اینترنتمرجان نوریی-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۴۷زبان تخصصی شبکه های کامپیوتریمرجان نوریی-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۴۸زبان خارجی عمومیمرجان نوریس-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۴۹اصول علم اقتصادلیلا رحمتی نژادج-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۵۰کنترل پروژهمقداد کیاند-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۵۱کنترل کیفیتمقداد کیاند-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۲۵۲کنترل اتوماتیکمجید شاه حیدریج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۵۳ماشین ابزار تولیدیمجید شاه حیدریج-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۵۴طراحی قالبمجید شاه حیدریج-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۵۵آزمایشگاه مدارهای الکتریکیمجید طارمیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۵۶کاربینیعلیرضا صادقیان مطهر--
۲۵۷کاربینیعلیرضا صادقیان مطهر--
۲۵۸کاربینیعلیرضا صادقیان مطهر--
۲۵۹کارورزی۱علیرضا صادقیان مطهر--
۲۶۰پروژهعلیرضا صادقیان مطهری-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۲۶۱نقشه کشی گسترشعلیرضا صادقیان مطهری-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۲۶۲آزمایشگاه ماشین های الکتریکیمجید طارمیج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۲۶۳کارگاه برق صنعتیمجید طارمیج-۱۳:۰۰-۱۹:۰۰
۲۶۴سیستم عامل مدیریت شبکهمحسن استیریج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۲۶۵برنامه ریزی توسعهفاطمه آقاییس-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۲۶۶برنامه ریزی توسعهفاطمه آقاییی-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۶۷حقوق بازرگانیمهدی انصاریچ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۲۶۸حقوق بازرگانیمهدی انصارید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۶۹برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهاامیر سبزواریاند-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۷۰برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهاامیر سبزواریاند-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۲۷۱سیستم های خبرهمحمد جعفرآبادپ-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۲۷۲هوش مصنوعیمحمد جعفرآبادپ-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۲۷۳مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطاتمحمد جعفرآبادی-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۲۷۴برنامه نویسی مقدماتیمحمد جعفرآبادد-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۲۷۵زبان پیش دانشگاهیزهرا بربرچ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۷۶زبان خارجی عمومیزهرا بربرچ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۷۷کارگاه کامپیوترمجید شاه کرمیس-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۷۸کارگاه لینوکسمجید شاه کرمیس-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۲۷۹کاربینیارغوان ابوذرجمهری--
۲۸۰کاربینیارغوان ابوذرجمهری--
۲۸۱کارورزی۱ارغوان ابوذرجمهری--
۲۸۲کارگاه کامپیوترارغوان ابوذرجمهریس-۱۷:۰۰-۱۸:۰۰
۲۸۳کارگاه پیاده سازی شبکه های شخصی(خانگی)ارغوان ابوذرجمهریچ-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۸۴مفاهیم TCP/IPارغوان ابوذرجمهریچ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸۵کارگاه لینوکسارغوان ابوذرجمهریس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸۶محاسبات عددیمسعود حسن پورد-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸۷معادلات دیفرانسیلمسعود حسن پورس-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۸۸پژوهش عملیاتی۳حجت اله عبادی زادهپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۲۸۹کارورزی۲عبداله رضا اهرابی--
۲۹۰آزمایشگاه انتقال و توزیع انرژی الکتریکیعبداله رضا اهرابیچ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۲۹۱کارگاه سیم پیچیعبداله رضا اهرابیچ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۹۲رسم فنی برقعبداله رضا اهرابیپ-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۲۹۳کارگاه عمومی برقعبداله رضا اهرابیپ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۹۴کارگاه سیستم عامل مدیریت شبکهمحسن استیریج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۲۹۵کاربینیمجید طارمی--
۲۹۶سوئچینگ در شبک های محلیمحسن استیریج-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۲۹۷پیکربندی سرورهای شبکهمحسن استیریج-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۲۹۸زبان تخصصی۲محسن امجدیانج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۲۹۹آزمایشگاه ماشین های الکتریکیمجید طارمید-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۳۰۰برنامه نویسی مقدماتیناصر رضوانی خسرقیپ-۱۳:۰۰-۱۷:۰۰
۳۰۱برنامه سازی رایانه ایمحسن امجدیانج-۱۵:۰۰-۱۹:۰۰
۳۰۲حسابداری مدیریتمحمدعلی بهاری سجهرودج-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۳۰۳اخلاق اسلامیمحمود صادقیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۰۴تفسیر موضوعی قرآنمحمود صادقیج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۰۵تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایرانامیرعباس مهرادد-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۰۶سیستم های مدیریت یکپارچه( IMS) امیرعباس مهرادپ-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۳۰۷اصول و مبانی تولیدامیرعباس مهرادس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۰۸تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایرانامیرعباس مهرادی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۰۹تحلیل محیط کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایرانامیرعباس مهرادد-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۱۰مدارهای الکتریکیعسگر نصیریس-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۳۱۱حسابداری شرکت های غیرسهامیمحمود عباسیج-۱۴:۰۰-۱۸:۰۰
۳۱۲آزمایشگاه الکترونیک عمومیعسگر نصیریی-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۳۱۳روش تحقیق در حسابداریرضا گودرزیس-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۳۱۴مدیریت مالی پیشرفتهرضا گودرزیپ-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۳۱۵زبان تخصصی تولیدی و صنعتیرضا گودرزید-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۳۱۶مبانی مدیریت سرمایه گذاریرضا گودرزیپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۱۷قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آنرحیم اصغریپ-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۳۱۸اصول بازاریابیرحیم اصغریپ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۱۹مشتری مداریرحیم اصغریپ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۲۰اقتصاد کلاناکبر کریمید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۲۱فنون فروشاکبر کریمیچ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۲۲ارزیابی طرحهای اقتصادیاکبر کریمید-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۲۳ارزیابی طرحهای اقتصادیاکبر کریمید-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۲۴فنون فروشاکبر کریمیپ-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۳۲۵فنون فروشاکبر کریمیس-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۲۶آزمایشگاه الکترونیک صنعتیمحمود عیوضیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۲۷ریاضی پیش دانشگاهیمرتضی علیشاهیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۲۸ریاضی عمومیمرتضی علیشاهیج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۳۲۹پروژه صنعتیمحمدعلی بهاری سجهرودی-۱۶:۰۰-۱۹:۰۰
۳۳۰ریاضی پیش دانشگاهیمرتضی علیشاهیج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۳۳۱حسابداری شرکت های سهامیمحمدعلی بهاری سجهرودپ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۳۳۲ماشین های افزار یونیورسال۱لطف الله رحمانی نودهی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۳۳سیستم های اندازه گیری و تلرانسلطف الله رحمانی نودهپ-۱۴:۰۰-۱۸:۰۰
۳۳۴کارگاه ماشین های افزار یونیورسال۱لطف الله رحمانی نودهی-۱۲:۰۰-۱۸:۰۰
۳۳۵کارگاه ماشین ابزارلطف الله رحمانی نودهپ-۰۸:۰۰-۱۲:۰۰
۳۳۶پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکینگار رحمانیس-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۳۳۷برنامه سازی تحت وبنگار رحمانیپ-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۳۳۸پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکینگار رحمانیس-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۳۹برنامه سازی تحت وبنگار رحمانیپ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۴۰آزمایشگاه الکترونیک صنعتیبهمن عبداللهیپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۴۱الکترونیک صنعتیبهمن عبداللهیپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۴۲ریاضی علم کامپیوترمهدی ابلاغیچ-۱۲:۰۰-۱۵:۰۰
۳۴۳ریاضی عمومیمهدی ابلاغیچ-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۳۴۴ریاضی عمومیمرتضی علیشاهیج-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۳۴۵ریاضی عمومیمهدی ابلاغیپ-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۳۴۶ریاضی پیش دانشگاهیمهدی ابلاغیچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۴۷ریاضی پیش دانشگاهیمرتضی علیشاهیج-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۴۸ریاضی پیش دانشگاهیمهدی ابلاغیپ-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۳۴۹ریاضی کاربردیمهدی ابلاغیی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۵۰سیستم های اطلاعات مدیریتعلی آقاکبیپ-۰۸:۰۰-۱۳:۰۰
۳۵۱نرم افزارهای کاربردی شبکهعلی آقاکبیپ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۵۲مهندسی نرم افزارعلی آقاکبیس-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۵۳سیستم های اطلاعات مدیریتعلی آقاکبیپ-۱۳:۰۰-۱۸:۰۰
۳۵۴پروژه فناوری اطلاعاتعلی آقاکبیچ-۰۸:۰۰-۱۳:۰۰
۳۵۵پایگاه داده هاعلی آقاکبید-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۵۶مهندسی نرم افزارعلی آقاکبیی-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۵۷حسابداری شرکت های غیرسهامیمحمود عباسیپ-۱۴:۰۰-۱۸:۰۰
۳۵۸زبان خارجی عمومیمرجان نوریج-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۳۵۹آزمایشگاه سیستم های اندازه گیریحجت الله رستمیپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۶۰کارورزی۲مریم کلاهی--
۳۶۱زبان پیش دانشگاهیمرجان نوریج-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۳۶۲ریاضیات گسستهمریم احمدپورترکمانیج-۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
۳۶۳طراحی و چیدمان فروشگاهمریم کلاهیس-۱۵:۰۰-۱۹:۰۰
۳۶۴مشتری مداریمریم کلاهیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۶۵مبانی سازمان و مدیریتمریم کلاهیج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۶۶کارورزی۲سمیه عصاره--تشکیل می شود
۳۶۷کارگاه طراحی صفحات وبسمیه عصارهد-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۶۸شبکه های کامپیوتریسمیه عصارهد-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۶۹مدارهای منطقیسمیه عصارهد-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۷۰کارگاه سخت افزار شبکهسمیه عصارهس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۷۱شبکه های کامپیوتریسمیه عصارهس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۷۲مدارهای منطقیسمیه عصارهس-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۳۷۳مبانی سازمان و مدیریتمریم کلاهیج-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۳۷۴اندیشه اسلامی۱صالح جورشریفیس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۷۵اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت)صالح جورشریفیس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۷۶آزمایشگاه مدارهای الکترونیکیعلی اصغر زنگانهپ-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۳۷۷آزمایشگاه اصول میکرو کامپیوترعلی اصغر زنگانهپ-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۳۷۸ریاضی عمومیسمیه امیرمفیدیچ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۷۹ریاضی پیش دانشگاهیسمیه امیرمفیدیچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۸۰مشتری مداریمریم کلاهیج-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۳۸۱خطوط انتقال مخابراتیمریم مرادیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۸۲فیزیک پیش دانشگاهیجمیله السادات مولای زاهدیس-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۳۸۳اصول میکرو کامپیوترمریم مرادیج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۳۸۴کارگاه عملیات حرارتیامیر حسین رضائیی-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۳۸۵مبانی کنترل کیفیتمقداد کیانج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۸۶مبانی کنترل کیفیتمقداد کیانج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۳۸۷آمار و کاربرد آن در حسابداریمهدی ابلاغیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۳۸۸ریاضی علم کامپیوترمهدی ابلاغیج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۳۸۹مشتری مداریمحمود عسکریانس-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۳۹۰حقوق بازرگانی پیشرفتهسید احمد عابدینید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۹۱اخلاق حرفه ای در تجارتسید احمد عابدینیس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۳۹۲اخلاق حرفه ای در تجارتسید احمد عابدینیس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۳۹۳کارورزی۱محمد مولودی--
۳۹۴کارورزی۱محمد مولودی--
۳۹۵اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدیمحمد مولودیپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۳۹۶اصول تنظیم و کنترل بودجه تولیدیمحمد مولودیپ-۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
۳۹۷حسابداری بهای تمام شده۱محمد مولودیچ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۳۹۸معادلات دیفرانسیلبیژن سلیمانیچ-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۳۹۹ریاضی عمومی۲بیژن سلیمانیس-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۴۰۰کارگاه plcمهدی نصیری اوانکیج-۱۴:۰۰-۲۰:۰۰
۴۰۱ترمودینامیک و انتقال حرارتسید غلامرضا میرحسینیی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۰۲اجزای ماشین۲سید غلامرضا میرحسینیی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۰۳کنترل پروژهحسین چاهخوئی نژادس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۰۴کنترل پروژهحسین چاهخوئی نژادس-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۰۵کنترل پروژهحسین چاهخوئی نژادی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۰۶کنترل پروژهحسین چاهخوئی نژادی-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۰۷تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرورامین سلجوقید-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۰۸ماشین های کنترل عددیمهرداد عابدیانج-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۴۰۹مکانیک سیالاترامین سلجوقید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۱۰مدیریت کیفیت و بهره وریمسعود هاشمی رادد-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۱۱فارسیعلی محمدیاند-۱۷:۰۰-۲۰:۰۰
۴۱۲روشهای تولیدمهرداد عابدیانج-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۴۱۳اخلاق اسلامیعلی نقی فخرچ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۴۱۴تاریخ تحلیلی صدر اسلامعلی نقی فخرس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۱۵آمار و احتمالاتفرزانه گیوپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۱۶آمارفرزانه گیوپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۴۱۷ریاضی پیش دانشگاهیفرزانه گیوپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۴۱۸ریاضی عمومیفرزانه گیوپ-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۴۱۹آشنایی با دفاع مقدسباقر بیاتپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۲۰آشنایی با دفاع مقدسباقر بیاتچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۲۱آشنایی با دفاع مقدسباقر بیاتچ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۴۲۲آشنایی با دفاع مقدسباقر بیاتس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۲۳روشهای تولیدمهرداد عابدیانج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۴۲۴تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمرضوان روستاییپ-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۴۲۵بازار پول و سرمایهرضوان روستاییپ-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۴۲۶انتقال و توزیع انرژی الکتریکیمحمود عیوضیپ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۲۷رله و حفاظتمحمود عیوضیی-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۴۲۸ترمودینامیکمهرداد عابدیانج-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۴۲۹ماشین های dc و مخصوصمحمود عیوضیپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۳۰ماشین ac و ترانسمحمود عیوضیس-۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
۴۳۱رله و حفاظتمحمود عیوضیپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۴۳۲مقاومت مصالح۲پویا بیرانوندپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۳۳استاتیکپویا بیرانوندپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۳۴مقاومت مصالحپویا بیرانوندپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۴۳۵کارورزی۲کاوه لعل--
۴۳۶کارورزی۲کاوه لعل--
۴۳۷کاربینیکاوه لعل--
۴۳۸کاربینیکاوه لعل--
۴۳۹کاربینیکاوه لعل--
۴۴۰کاربینیکاوه لعل--
۴۴۱پروژه صنعتیکاوه لعلپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۴۴۲زبان خارجی عمومینرگس حسینیاند-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۴۴۳زبان خارجی عمومینرگس حسینیانس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۴۴زبان تخصصی کسب و کارنرگس حسینیاند-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۴۵مدیریت بازاریابیجلال مسلمان یزدید-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۴۴۶مدیریت بازاریابیجلال مسلمان یزدید-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۴۴۷ایمنی و بهداشت محیط کارسید محمدرضا امامی میبدیس-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۴۴۸ترمودینامیکمهرداد عابدیانج-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۴۴۹تبلیغات بازاریابیعبدالرضا رسولی رادپ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۴۵۰فارسیمهری کریمی تمی جانیج-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۴۵۱مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارش عبدالرضا رسولی رادپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۵۲اصول علم اقتصادمیترا پایزدانج-۱۴:۰۰-۱۷:۰۰
۴۵۳تکنولوژی انتقال قدرتمیثم مفاخریج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۴۵۴تاریخ تحلیلی صدر اسلامیحیی صولتیپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۴۵۵اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت)یحیی صولتیپ-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۴۵۶تفسیر موضوعی قرآنیحیی صولتیپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۵۷تکنولوژی انتقال قدرتمیثم مفاخریج-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۴۵۸کارورزی۲سید جواد حسینی--
۴۵۹کاربینیسید جواد حسینی--
۴۶۰کاربینیسید جواد حسینی--
۴۶۱مهارت ها و قوانین کسب و کاربهرام غفاریچ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۴۶۲مهارت ها و قوانین کسب و کاربهرام غفاریچ-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۴۶۳افکارسنجی مشتریاسماعیل امین دهقاند-۱۵:۰۰-۲۰:۰۰
۴۶۴مبانی کامپیوتر و برنامه سازیناصر رضوانی خسرقیج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۴۶۵کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازیناصر رضوانی خسرقیج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۴۶۶کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطاتناصر رضوانی خسرقیج-۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
۴۶۷آشنایی با مبانی امنیت شبکهمریم سامانی پورپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۴۶۸برنامه سازی شبکهمریم سامانی پورپ-۱۱:۰۰-۱۵:۰۰
۴۶۹دانش خانواده و جمعیتسیدیاسر میرحسینیپ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۴۷۰کارگاه جوشکاریمحمد صادقیپ-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۴۷۱کارگاه جوشکاریمحمد صادقیپ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۴۷۲زبان فنیمونا رضایید-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۷۳مدارهای منطقیمونا رضایید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۷۴کارورزی۲علی کردی--
۴۷۵برنامه نویسی مقدماتیناصر رضوانی خسرقیج-۱۵:۰۰-۱۹:۰۰
۴۷۶فارسیناهید اشتری ماجلانج-۱۰:۰۰-۱۳:۰۰
۴۷۷شیمی عمومیندا عابدیان دهاقانیج-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۴۷۸مقررات استاندارد و کنترل کیفیتاحمد اکبریس-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۷۹قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آناحمد اکبریس-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۴۸۰قوانین و مقررات بیمهحمید باقیان زارچیپ-۱۱:۰۰-۱۳:۰۰
۴۸۱مبانی حقوق بیمهحمید باقیان زارچیپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۴۸۲کلیات بیمهحمید باقیان زارچیپ-۱۵:۰۰-۱۷:۰۰
۴۸۳کارورزی۲سلمان بنادکوکی--
۴۸۴کارگاه تکنولوژی سوخت و سوخت رسانیسلمان بنادکوکیی-۱۴:۰۰-۱۸:۰۰
۴۸۵کارگاه سامانه مدیریت موتورسلمان بنادکوکید-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۸۶کارگاه مولد قدرتسلمان بنادکوکیچ-۱۲:۰۰-۱۶:۰۰
۴۸۷کارگاه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودروسلمان بنادکوکیچ-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۴۸۸اخلاق اسلامیمحمود صادقیی-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۸۹اخلاق اسلامیمحمود صادقیس-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۹۰فارسیهوشنگ زارعج-۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
۴۹۱دانش خانواده و جمعیتمحمود صادقیچ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۴۹۲تفسیر موضوعی قرآنمحمود صادقیی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۹۳اندیشه اسلامی۱یحیی صولتیج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۴۹۴پوشش های بیمه ایلیلا نیک خواه نسبس-۱۵:۰۰-۲۰:۰۰
۴۹۵آشنایی با سازمان و تشکیلات بیمهلیلا نیک خواه نسبچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۴۹۶اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت)یحیی صولتیج-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۴۹۷اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت)یوسف پیریج-۰۸:۰۰-۱۰:۰۰
۴۹۸مبانی سازمان و مدیریترضا علی اصغریپ-۱۷:۰۰-۱۹:۰۰
۴۹۹تکنولوژی سوخت و سوخت رسانیعزت اله حسن زادهی-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۵۰۰کاربرد الکترونیک در خودروعزت اله حسن زادهپ-۱۴:۰۰-۱۶:۰۰
۵۰۱آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در خودروعزت اله حسن زادهپ-۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
۵۰۲تکنولوژی دستگاههای الکتریکی خودرو و تهویه مطبوععزت اله حسن زادهپ-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۵۰۳قوانین و مقررات عمومیسعید کوهستان نجفید-۱۳:۰۰-۱۶:۰۰
۵۰۴قوانین و مقررات عمومیسعید کوهستان نجفید-۱۶:۰۰-۲۰:۰۰
۵۰۵کاربرد هیدرولیک در خودرومحمد نوروزیپ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۵۰۶آزمایشگاه هیدرولیک در خودرومحمد نوروزیپ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۵۰۷اصول شکل دادن فلزاتبهزاد عباسیپ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۵۰۸روشهای تولید مخصوصبهزاد عباسیچ-۱۸:۰۰-۲۰:۰۰
۵۰۹طراحی CAD/CAMبهزاد عباسیچ-۱۵:۰۰-۱۸:۰۰
۵۱۰توانایی ماشینکاریبهزاد عباسیپ-۱۶:۰۰-۱۸:۰۰
۵۱۱ریاضی عمومیمریم احمدپورترکمانیپ-۰۸:۰۰-۱۱:۰۰
۵۱۲معادلات دیفرانسیلمریم احمدپورترکمانیپ-۱۱:۰۰-۱۴:۰۰
۵۱۳تاریخ تحلیلی صدر اسلامیوسف پیریج-۱۰:۰۰-۱۲:۰۰
۵۱۴الکترونیک(جبرانی)--
۵۱۵تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیقمرتضی کریمی دمنهچ ۱۳-۱۵
۵۱۶کارگاه تکنولوژی شاسی فرمان و تعلیقحسنعلی صنعتیس ۱۲-۱۶
۵۱۷نصب تعمیر ونگهداری ماشین هایCNCبهزاد شاهدی سقرلوی ۱۶-۲۰